Löpande bokföring

Hur jobbar Techonomic

Hur fungerar löpande bokföring?

Bokföring är processen att registrera ekonomiska transaktioner i en bokföringssystem för att skapa en översikt av företagets ekonomiska ställning. Varje transaktion, såsom inköp, försäljning, lön och utgifter, registreras i en kontoplan som består av olika konton för olika kategorier av transaktioner, som t.ex. kassakonton, lagerkonton och skuldkonton.

Transaktionerna registreras i dubbel bokföring, det vill säga varje transaktion registreras på två olika konton. Till exempel, när ett företag köper varor för kontanter, kommer det att registreras som en minskning av kassakontot och en ökning av lagerkontot.

Registreringarna görs vanligtvis i bokföringsprogram eller bokföringssystem, som håller reda på alla transaktioner och genererar olika rapporter som balans- och resultaträkning. Bokföringen är avgörande för att företaget ska kunna fatta välinformerade ekonomiska beslut, samt för att uppfylla lagkrav och för att kunna visa upp företagets ekonomiska ställning för t.ex. Skatteverket och kreditgivare.

Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är en metod för bokföring där varje ekonomisk transaktion registreras på två eller flera konton. Det innebär att varje transaktion registreras både som en debet och en kredit på olika konton. Detta gör det möjligt att hålla koll på företagets ekonomi och skapa finansiella rapporter som visar företagets ekonomiska ställning och prestation.

Dubbel bokföring ger också en kontrollmekanism för att säkerställa att alla transaktioner är korrekta och kan hjälpa till att identifiera eventuella fel eller brister i bokföringen. Det är en viktig del av intern kontroll och är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav på redovisning.

Vad är en kontoplan?

En kontoplan är en systematisk översikt över de konton som används i ett bokföringssystem. Det är en lista över alla konton som används för att registrera ekonomiska transaktioner. Kontoplanen är uppbyggd av kontonummer och kontonamn, och innehåller även information om kontotyper, såsom resultatkonton eller konton för tillgångar och skulder. 

Kontoplanen är ett viktigt verktyg för bokföringen eftersom det hjälper till att hålla ordning på alla transaktioner och säkerställer att alla transaktioner registreras på rätt konto. Det är också viktigt för att kunna skapa finansiella rapporter och för att uppfylla lagstadgade krav på redovisning. Kontoplanen ska uppdateras och revideras regelbundet för att säkerställa att den är relevant och uppfyller det aktuella krav på redovisning. 

Vad är skillnaden på bokföring och redovisning?

Bokföring och redovisning är båda viktiga delar av ett företags ekonomi, men de syftar till olika saker. 

Bokföring är processen att registrera ekonomiska transaktioner i ett bokföringssystem för att skapa en översikt av företagets ekonomiska ställning. Bokföring innebär att alla transaktioner registreras i en kontoplan, varje transaktion registreras på två olika konton enligt dubbel bokföring. Bokföringen gör det möjligt att generera olika ekonomiska rapporter som balans- och resultaträkningar och uppföljning mot budgeter.

Bokföring är processen att registrera ekonomiska transaktioner i ett bokföringssystem för att skapa en översikt av företagets ekonomiska ställning. Bokföring innebär att alla transaktioner registreras i en kontoplan, varje transaktion registreras på två olika konton enligt dubbel bokföring. Bokföringen gör det möjligt att generera olika ekonomiska rapporter som balans- och resultaträkningar och uppföljning mot budgeter.

Så bokföring är processen av att registrera ekonomiska transaktioner, medan redovisning är processen att presentera och sammanställa dessa transaktioner i form av rapporter och analyser. Bokföring är en förutsättning för redovisning, men redovisning kan också använda information utanför den som är bokförd.

Vem gör bokföring?

Bokföring är en viktig uppgift som vanligtvis utförs av en utbildad ekonom, som ansvarar för att registrera och hantera alla ekonomiska transaktioner i ett företag. Redovisaren ansvarar för att alla transaktioner registreras korrekt och i tid i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. Bokföraren arbetar också med att generera olika ekonomiska rapporter såsom balans- och resultaträkningar och budget. Bokföringen kan också utföras av externa bokföringsbyråer eller skötas av en ekonom inom företaget. 

Det är viktigt att ha en person eller en grupp av personer ansvariga för bokföringen, så att alla transaktioner registreras korrekt och i tid, för att företaget ska ha en översikt av sin ekonomiska ställning, samt för att uppfylla lagkrav.

Digital bokföring

Digital bokföring innebär att bokföringsprocessen sker elektroniskt, vanligtvis med hjälp av ett bokföringsprogram eller ett bokföringssystem på en dator eller i molnet. Det innebär att alla ekonomiska transaktioner registreras och hanteras digitalt, istället för på papper.

Fördelarna med digital bokföring är många. Det gör det enkelt att hålla reda på alla transaktioner, generera rapporter och få en översikt över företagets ekonomiska ställning. Det gör det också enklare att samarbeta med revisorer, eftersom all information finns tillgänglig i digital form. Digital bokföring sparar också tid och minskar risken för felaktiga registreringar jämfört med manuell bokföring.

Det finns många olika program och system för digital bokföring som är anpassade för olika branscher och företag, och det går också att få hjälp med digital bokföring från t.ex. externa bokföringsbyråer.

Vad är realtidsbokföring?

Realtidsbokföring är en metod för bokföring där alla ekonomiska transaktioner registreras i bokföringssystemet så fort de sker, i realtid. Detta innebär att alla affärshändelser, inkomster och utgifter registreras omedelbart efter att de skett. På så sätt får företaget en uppdaterad bild av sin ekonomiska ställning hela tiden.

Realtidsbokföring ger företaget möjlighet att snabbt identifiera och hantera eventuella problem eller möjligheter med hjälp av tillgängliga data. Det kan också hjälpa företaget att fatta välinformerade beslut och hålla sig inom sina budgetramar.

Realtidsbokföring är vanligtvis möjligt med hjälp av digitala verktyg, såsom bokföringsprogram eller bokföringssystem, och kan också ske genom automatiska integrationer med andra system såsom e-handelsplattformar, betalningssystem och lönesystem.

Vad är realtidsbokföring?

Automatiserad bokföring är en metod där bokföringsprocessen sker automatiskt med hjälp av teknologi, såsom programvaror och system. Detta innebär att transaktioner registreras och hanteras automatiskt, utan att det krävs manuell inmatning.

Det finns olika metoder för automatiserad bokföring, men den vanligaste är genom att använda bokföringsprogram eller bokföringssystem. Dessa program och system kan integreras med andra verktyg som företaget använder, såsom e-handelsplattformar, betalningssystem och lönesystem. Detta gör det möjligt att automatiskt hämta transaktionsdata från dessa källor och registrera dem i bokföringssystemet.

Automatiserad bokföring kan även ske genom automatisk klassificering av transaktioner, det innebär att programvaran klassificerar transaktioner automatiskt i rätt konton och kategorier, baserat på tidigare inställda regler eller maskininlärning.

Fördelarna med automatiserad bokföring är att det sparar tid och minskar risken för felaktiga registreringar jämfört med manuell bokföring. Det gör det också enklare att hålla reda på alla transaktioner och generera rapporter.