Extern redovisning

Extern redovisning är en viktig del av företagets finansiella rapportering som syftar till att förmedla finansiell information till intressenter utanför företaget. Dessa intressenter inkluderar aktieägare, investerare, långivare, leverantörer och myndigheter. En transparent och korrekt extern redovisning är avgörande för att skapa förtroende och underlätta beslutsfattande för alla inblandade parter.

De centrala delarna av extern redovisning består av årsredovisningen, som inkluderar balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noter till de finansiella rapporterna. Dessa rapporter skapas enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper (GAAP) eller internationella redovisningsstandarder (IFRS), beroende på vilket regelverk som gäller för företaget i fråga.

Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt, med en överblick över tillgångar, skulder och eget kapital. Resultaträkningen presenterar företagets intäkter och kostnader under en viss period och ger en bild av företagets lönsamhet. Kassaflödesanalysen ger en detaljerad redogörelse för hur kontanter har flödat in och ut ur företaget under perioden och kan delas upp i tre kategorier: rörelse-, investerings- och finansieringskassaflöden.

Noter till de finansiella rapporterna är en viktig del av extern redovisning, eftersom de ger ytterligare information och förklaringar till de siffror som presenteras i årsredovisningen. De hjälper intressenter att bättre förstå företagets ekonomiska ställning och hur olika poster har behandlats enligt redovisningsprinciperna.

För att säkerställa noggrannhet och följa lagar och bestämmelser, genomgår de flesta företag en revision av sina finansiella rapporter. En extern revisor granskar företagets redovisning och uttalar sig om huruvida de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Revisionsrapporten är en viktig del av extern redovisning, eftersom den bidrar till att stärka intressenternas förtroende för företagets finansiella rapportering.

När ska jag använda mig av extern redovisning?

Extern redovisning är en grundläggande del av företagets finansiella rapportering och bör användas regelbundet för att säkerställa en öppen och tydlig kommunikation med intressenter. Här följer några situationer när extern redovisning är särskilt relevant:

  • Årsredovisning: Företag är skyldiga att årligen upprätta en årsredovisning för att rapportera sin ekonomiska ställning och resultat till aktieägare, myndigheter och andra intressenter. Denna rapport inkluderar balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och noter till de finansiella rapporterna.
 
  • Kvartalsrapporter: Många företag, särskilt publika bolag, publicerar även kvartalsvisa finansiella rapporter som ger uppdaterad information om företagets ekonomiska prestationer. Detta hjälper intressenter att följa företagets utveckling och fatta mer informerade beslut.
 
  • Investeringsbeslut: Extern redovisning ger potentiella investerare en grund för att analysera och bedöma ett företags ekonomiska ställning och lönsamhet. Genom att jämföra finansiella rapporter från olika företag kan investerare fatta välgrundade beslut om var de vill placera sina pengar.
 
  • Lån och krediter: Banker och andra långivare använder extern redovisning för att bedöma företagets kreditvärdighet och avgöra om de ska bevilja lån eller krediter. En stark och stabil finansiell rapportering kan underlätta för företag att få tillgång till finansiering vid behov.
 
  • Skatt och reglering: Myndigheter och skatteverk kräver ofta att företag tillhandahåller finansiella rapporter för att säkerställa att de följer gällande lagar och bestämmelser. Korrekt extern redovisning hjälper företag att undvika böter och sanktioner samt att uppfylla sina skattskyldigheter.

Vad är skillnaden på intern redovisning och extern redovisning?

Intern och extern redovisning är två skilda aspekter av företagets finansiella rapportering, som var och en uppfyller olika syften och riktar sig till olika målgrupper. Extern redovisning fokuserar på att tillhandahålla finansiell information till intressenter utanför företaget, såsom aktieägare, investerare, långivare, leverantörer och myndigheter. Målet är att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och prestationer. Å andra sidan är intern redovisning inriktad på att förse företagets ledning med detaljerad ekonomisk information som stöd för beslutsfattande, planering och kontroll.

En annan skillnad mellan intern och extern redovisning är att den externa redovisningen måste följa allmänt vedertagna redovisningsprinciper (GAAP) eller internationella redovisningsstandarder (IFRS) för att säkerställa enhetlighet och jämförbarhet mellan företag. Intern redovisning är inte bunden av samma regler och kan anpassas efter företagets specifika behov och önskemål.

När det gäller rapporteringens omfattning ger extern redovisning finansiella rapporter, såsom balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys, som ger en översiktlig bild av företagets ekonomi. Intern redovisning kan omfatta mer detaljerade rapporter och analyser, inklusive avdelningsvisa resultatrapporter, kostnadsanalyser och budgetuppföljning.

Tidsramen är också en viktig skillnad mellan intern och extern redovisning. Extern redovisning rapporteras vanligtvis årligen och kvartalsvis, medan intern redovisning kan produceras med en högre frekvens, såsom månadsvis eller veckovis, för att möta ledningens behov av aktuell och relevant information.

Slutligen skiljer sig intern och extern redovisning åt när det gäller sekretess. Extern redovisning är offentlig och tillgänglig för alla intressenter, medan intern redovisning är konfidentiell och endast tillgänglig för företagets ledning och anställda.

Techonomic

Techonomic erbjuder expertis inom extern redovisning, vilket hjälper kunder att uppfylla lagkrav, säkerställa skattemässig efterlevnad och stärka förtroendet hos intressenter. Våra kvalificerade redovisningsexperter skapar noggranna och transparenta finansiella rapporter för att stödja företagets ekonomiska beslutsfattande och framgång.

Extern redovisning

Behöver vi en extern redovisning om vi är ett fåmansföretag?

Även om du driver ett fåmansföretag är det fortfarande viktigt att ha en extern redovisning. Detta beror på att det finns lagkrav i de flesta länder som kräver att företag, oavsett storlek, upprättar årsredovisningar som visar företagets ekonomiska ställning och resultat. Dessa rapporter måste följa gällande redovisningsprinciper och kan komma att granskas av myndigheter.

Denna redovisning hjälper dig även att uppfylla dina skattskyldigheter genom att säkerställa att ditt företags inkomster och utgifter redovisas korrekt. Skattemyndigheter kan kräva att du lämnar in finansiella rapporter för att kontrollera att du betalar rätt skatt.

Om ditt fåmansföretag behöver finansiering från banker, långivare eller investerare, kommer de att vilja se din externa redovisning för att bedöma företagets ekonomiska ställning och risknivå. En korrekt och professionell extern redovisning kan öka dina chanser att få finansiering.

Dessutom ger denna redovisning dig en översiktlig bild av ditt företags ekonomiska prestationer och utveckling. Genom att analysera din balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys kan du fatta informerade beslut om företagets framtid.

Slutligen bygger en transparent och korrekt redovisning förtroende hos dina kunder, leverantörer och andra intressenter. Det visar att ditt företag är ansvarsfullt och att du tar din ekonomiska rapportering på allvar.